Nieuwsbrief van de Cassis Fryslân

Koudum, Hervormingsdag 31 oktober 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Wij gaan door een bewogen tijd. Het afgelopen voorjaar hebben we kerken gesloten en samenkomsten afgezegd. Later konden we voorzichtig weer met vieringen beginnen, en anderszins samenkomen. Afgelopen maand werden we opnieuw beperkt in de kerkdienst en in de andere vormen van ons kerkzijn. Steeds hebben we samen gezocht hoe we het kerkelijk leven gaande houden, wat wij kunnen doen en wat we zullen laten.

We hebben met digitale vieringen, televisiekerkdiensten en later met fysieke kerkdiensten op kleine schaal de Godslamp brandend gehouden. Via internet hebben we elkaar gezocht, gevonden en bemoedigd. Met telefooncirkels en nieuwsbrieven hebben we elkaar in het oog gehouden, en waar nodig daadwerkelijk hulp verleend aan elkaar en aan anderen.

Ik ben onder de indruk van de zorgvuldigheid van kerken en gelovigen in deze tijd. In onze gebouwen en bijeenkomsten hebben we zo goed mogelijk geprobeerd elkaar en anderen te beschermen. De voorzichtigheid en behoedzaamheid hebben zich in onze harten en gedachten genesteld.

We voelen ook zorg dat het kerkelijk leven schade zal lijden door het virus. Door de beperkingen die ons belangrijke vormen van kerkzijn uit handen hebben genomen. Of door onze schroom of de dingen die we nog wel kunnen doen, veilig en verantwoord zijn. En we voelen ons onzeker over morgen en onrustig door de veranderingen van vandaag.

In onze vrees, soms ook wankelmoedigheid, hebben wij gevoeld hoe ons geloof ons kracht geeft en vaste grond in een tijd van onzekerheid. Hoezeer de hoop ons draagt dat God ons zal bewaren en behoeden in ons bestaan met allen die ons lief en dierbaar zijn. Hoe de liefde ons bindt aan elkaar. En hoe groot ons verlangen is dit alles weer onbevangen met elkaar te beleven en te vieren.

Meer dan ooit besef ik in deze bewogen tijd hoe belangrijk de kernen van ons kerkelijk leven zijn:
• samen, beperkt misschien, de kerkdienst volhouden;
• met elkaar de Bijbel lezen en bidden;
• naar elkaar omzien in pastoraat en diaconaat.
Van harte hoop ik dat wij, ieder op onze eigen plaats en op eigen wijze, deze kernen van het kerkzijn zullen volhouden. Dat we hiermee elkaar en anderen zullen bemoedigen en bewaren, in het vertrouwen dat God ons daarin behoeden en sterken zal.

Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des Heren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.

Aan u allen mijn hartelijke groet,
Wim Beekman, classisdominee Classis Fryslân

10e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 6 oktober 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Vanmorgen heeft de overheid de kerken meegedeeld dat kerkdiensten door de toename van de verspreiding van het virus een toenemend punt van zorg zijn. Wij zijn zeer behoedzaam omgegaan met de mogelijkheden die ons de afgelopen tijd gegeven werden. Maar nu de besmettingen zo stijgen, vraagt de overheid ons nog meer terughoudend te zijn in onze kerkdiensten.

De overheid geeft ons daarom tot vooralsnog eind oktober het dringend advies om:

• het aantal personen dat fysiek aanwezig is bij een kerkdienst te beperken tot dertig personen, exclusief medewerkers;
• de diensten als het kan digitaal te laten plaatsvinden;
• ons te onthouden van samenzang (voorzang is wel mogelijk);
• de aanwezigen aan te bevelen mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.

Als Protestantse Kerk in Nederland, en als Classis Fryslân, sluiten we ons met pijn in het hart bij deze dringende adviezen aan. We waren blij met de nieuwe mogelijkheden, en zijn nu verdrietig deze de komende tijd weer te moeten missen.

We zijn dankbaar met de mogelijkheden die er wel zijn:
• velen van ons hebben de mogelijkheid gevonden om digitaal met elkaar verbonden te zijn;
• Omrop Fryslân zal de zondagen om 10.00 uur weer televisiekerkdiensten uitzenden. Komende zondag komt deze uit de Grote of Jacobijner kerk in Leeuwarden.

Het is nog zeker mogelijk om samen te komen met dertig personen of minder. Van harte hoop ik dat u gebruik blijft maken van deze mogelijkheid. Wij willen als kerk verantwoordelijkheid op ons nemen voor de samenleving en doen wat we kunnen om het virus af te remmen. Wij willen ook juist in deze tijd, met al de beperkingen die er zijn, het kerkelijk leven gaande en staande te houden.

Graag sluit ik daarom af met woorden van bemoediging voor de gemeentes van de synodepreses ds. Marco Batenburg:
De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. (…) Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om
betekenisvolle relaties.

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Nadere informatie kunt u vinden op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/in-oktobermaximaal-30-mensen-tijdens-eredienst-en-geen-gemeentezang

Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd, nr 9
Koudum, 30 september 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Inmiddels blijkt dat de verspreiding van het virus weer toeneemt, ook in Fryslân. Afgelopen maandag heeft onze regering een verscherping aangekondigd van de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het kerkelijk leven in onze classis.
Kerkdiensten blijven mogelijk
Kerken kunnen vooralsnog gebruik blijven maken van hun grondwettelijke vrijheid om samen het geloof te belijden en te beleven. De kerkdiensten blijven dus mogelijk onder de voorwaarden die vrijwel alle gemeenten de afgelopen tijd hebben nageleefd. Ik roep u dringend op deze veiligheidsvoorschriften met ernst in acht te blijven nemen. Het gebruiksplan van uw gebouw van samenkomst moet aan de basisregels van het RIVM en de hygiëne voorschriften voldoen.

Gemeentezang ontraden
De werkgroep ‘Zingen in de Kerk’, door de synode ingesteld, heeft naar aanleiding van de toenemende besmettingen het advies over gemeentezang aangescherpt. Dit omdat de kans dat een besmet persoon zich in de kerkruimte bevindt, inmiddels is toegenomen. Dringend roep ik u op dit advies van de werkgroep ‘Zingen in de Kerk’ te volgen. De werkgroep adviseert:
a. u te onthouden van gemeentezang. Voorzang met maximaal vijf personen is verantwoord;
b. als u beslist toch te zingen (ingehouden, en met beperking van het aantal liederen en coupletten), dit enkel te doen in veiligheidsregio’s die in de categorie 1 ‘waakzaam’ vallen;
c. dit zeker niet te doen in veiligheidsregio’s die in de categorie 2 ‘zorgelijk’ en 3 ‘ernstig’ vallen. Voorzang met maximaal vijf personen is verantwoord.
Voor Fryslân geldt momenteel categorie 1 ‘waakzaam’. Deze categorieën kunnen van dag tot dag veranderen. Zie de overheids-website https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio
Het advies van de werkgroep dat het verantwoord is om buiten te zingen, blijft vooralsnog van kracht.

Terughoudend in andere kerkelijke bijeenkomsten
De overheid roept ons op om sociale contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom vraag ik u dringend om bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
a. zoveel mogelijk uit te stellen;
b. deze wanneer uitstel onmogelijk of duidelijk onwenselijk is, digitaal te houden;
c. deze wanneer uitstel en digitaal bijeenkomen niet mogelijk is, enkel te houden met maximaal dertig deelnemers binnen, maximaal veertig deelnemers buiten, en in de thuissituatie maximaal drie deelnemers als gast te ontvangen. Dit alles met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar van bijvoorbeeld jeugdverenigingen en catechisaties blijven mogelijk, met inachtneming van de veiligheidsregels van de RIVM en van onze landelijke kerk. https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-
bijeenkomsten/
  

U kunt de adviezen van de landelijke kerk in de nieuwe situatie vinden op
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coronamaatregelen/

Tot slot

Graag geef ik u enkele woorden mee van de scriba van de synode, dr. René de Reuver:
"Het virus waart helaas nog volop rond, ook onder ons. We weten niet hoe lang het nog
duurt, dat is moeilijk en valt tegen. We willen alle gemeenten van onze Protestantse Kerk
oproepen in deze situatie niet de grenzen op te zoeken, maar eigen verantwoordelijkheid te
nemen. Wij wensen alle gemeenten Gods nabijheid in deze tijd toe."

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd, nr. 8

Koudum, 8 juli 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Deze week is duidelijk geworden dat de regering zang en samenzang in kerken onder voorwaarden toestaat. Wel roepen onze kerk en onze overheid op tot voorzichtigheid. De uitwerking van deze voorwaarden en voorzichtigheid vindt u op de website van de landelijke kerk.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk/

De kerk schrijft: “Als kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet. Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren.”
Als u wilt inschatten hoe de grootte en ventilatiemogelijkheden van uw kerkgebouw van invloed zijn op de veiligheid van samenzang in uw gemeente, vindt u een handig instrument in de rekenhulp op http://www.eerstehulpbijventilatie.nl/
Het Breed Moderamen van onze classis is dankbaar voor de geboden mogelijkheid om in sommige gemeenten weer samen te zingen. En stemt ook van harte in met de oproep tot voorzichtigheid. In onze classis hebben wij relatief veel kleine kerkgebouwen, is er gemiddeld een hoog aantal kerkgangers die in de risicogroep van kwetsbare ouderen vallen. Plaatselijk kunnen deze omstandigheden verschillend zijn, daarom kunt alleen uzelf de afweging maken of samenzang wel of niet veilig is in uw kerkgebouw. Bij gemeentezang is registratie altijd verplicht, dit omdat de overheid bij een uitbraak de kerkenraad contactonderzoek kan laten doen.

Inmiddels is ook duidelijk dat buiten zingen, en ook solo- en voorzang binnen, weinig risicovol zijn, mits u de bekende RIVM-voorwaarden en het protocol in acht neemt. Onze kerk adviseert bij zangers en blazers een afstand te bewaren van minimaal 3 en bij voorkeur 5 meter in de zangrichting tussen de musici en de gemeenteleden, in de kerk en buiten.

Wij vertrouwen dat u hiermee een verstandige en verantwoorde beslissing kunt nemen, en hopen en bidden dat er een vaccin of medicijn tegen het virus gevonden zal worden, zodat onbekommerd zingen voor ons allen weer mogelijk zal zijn.

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

 

Zevende Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 26 juni 2020
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Afgelopen woensdag heeft de regering een verdere versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bekendgemaakt. Deze versoepeling heeft hoopvolle gevolgen voor ons kerkelijk leven. Veel is weer mogelijk. Er blijven per 1 juli enkele basisregels over.
Basisregels
1. Er geldt geen vast maximum voor het aantal bezoekers van kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.
2. De enige beperking betreft het aantal veilige plaatsen in de ruimte waarin u samenkomt. Zoveel veilige zitplaatsen als een ruimte heeft, zoveel bezoekers kunnen deelnemen.
3. Als dat aantal binnen de muren onder de 100 blijft, en buiten onder de 250, hoeft men vooraf niet meer te reserveren, hoeft u niet te registreren en geen gezondheidscontrole te doen. Reservering kunt u wel uit eigen beweging vragen, bijvoorbeeld als u denkt dat mogelijk meer kerkgangers komen dan u veilige plaatsen in uw gebouw hebt.
4. De algemene veiligheidsrichtlijnen van het RIVM blijven van kracht. In uw doen en laten moet u de afstand (anderhalve meter), de logistiek (komen, gaan, looproutes, koffie en thee schenken enz.), de gezondheid (thuisblijven wanneer u ziek bent of een huisgenoot ziek is), en de hygiëne (handen wassen, schoonmaak en desinfectie) verantwoord regelen. Dit legt u vast in een gebruiksplan, waarvan u een exemplaar bij eventuele controle in het gebouw kunt overleggen.
Onder deze basisvoorwaarden kunnen we weer bij elkaar komen. U bepaalt als kerkenraad zelf het tempo waarin u wilt overschakelen van digitale, telefonische en andere contacten naar ‘fysieke’ vieringen, bijeenkomsten en ontmoetingen.
Zingen
Onze kerk volgt de aanwijzingen van de overheid voor het zingen, en blijft vooralsnog zingen in vieringen en bijeenkomsten, binnen en buiten, ontraden. Voorzang van een kleine groep voorzangers is onder voorwaarden die de overheid later bekend maakt, wel mogelijk. Tot dan volgen we het protocol van het korennetwerk: voorzangers bewaren een onderlinge afstand van drie meter, hebben ieder een vrije ruimte van 30 m³ om zich heen, en bewaren een afstand tot de gemeente van minimaal vijf meter.
Onze kerk verwacht binnenkort de uitkomsten van RIVM-onderzoek en andere onderzoekingen van een kerkelijke expertgroep. De uitkomsten daarvan kunnen de richtlijnen veranderen. Houd de website van de Protestantse Kerk in de gaten. Daarop vindt u ook het vereenvoudigde protocol, en een aantal veelgestelde vragen.
Jeugd- en jongerenwerk
Jeugd- en jongerenwerk is mogelijk. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te bewaren. De leiding bewaart deze afstand wel.
Tot slot
Met deze versoepeling kan het kerkelijk leven gelukkig voor een groot deel weer normaal worden. Moge God ons bewaren en behoeden in deze bewogen tijd, en met ons meegaan op de weg naar herstel van het samenzijn in kerk en samenleving.
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant
Mededeling van Theologische Vorming Gemeenteleden
Op dinsdag 29 september gaat in Sneek de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden van start. Coronaproof. Ds.Teunard van der Linden verzorgt het openingscollege over de betekenis van Bonhoeffer voor gewone gemeenteleden. Volg de berichtgeving in de kerkbladen en www.tvg-sneek.nl.
Ds. Cees Glashouwer

Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd, nr. 6
Koudum, 14 mei 2020
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Afgelopen week maakte de regering bekend dat vanaf 1 juni de theaters, bioscopen, concertzalen en restaurants open mogen gaan voor maximaal dertig (30) personen. Ook de kerken mogen, als zij dat wensen, vanaf deze datum weer kerkdiensten houden met hooguit 30 personen. Vanaf 1 juli mogen we weer met hooguit 100 kerkgangers samenkomen. Dit alles onder het voorbehoud dat de verspreiding van het virus onder controle blijft.
Behalve kerkdiensten kunnen we nu ook weer andere bijeenkomsten houden, bijvoorbeeld vergaderingen. In juni tot dertig, en daarna eventueel tot honderd deelnemers. Dit gaat om bijeenkomsten die echt noodzakelijk zijn.
De overheid stelt aan de verruiming van de mogelijkheden wel de strikte voorwaarde dat wij aantoonbaar de veiligheid van de kerkgangers waarborgen. Dit betekent onder andere dat de kerkgangers niet mogen zingen, omdat dit een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengt. Dat zal ons zwaar vallen. Ook moet iedere kerkenraad een gebruiksplan maken voor het kerkgebouw en de andere lokaliteiten. U moet o.a. aangeven hoeveel veilige plaatsen uw gebouw maximaal bevat. De kerk heeft een raamwerk voor een gebruiksplan gemaakt dat u kunt gebruiken. U vindt het op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten/ 
Sommigen van u vinden de verruiming van de mogelijkheden te snel komen. Zij zouden nu liever nog terughoudend willen zijn. Iedere kerkenraad kan hier het eigen tempo volgen. De situatie in iedere gemeente is immers verschillend. U kunt er voor kiezen voorlopig de kerkdiensten digitaal te houden, tot het moment dat u het zelf verantwoord acht om met fysieke diensten te beginnen, uiteraard onder de geldende voorwaarden.
Anderen vinden de verruiming niet snel genoeg gaan. Hen wil ik oproepen zich aan de voorschriften van de overheid te houden. Wij zijn als kerk weliswaar vrij in het inrichten van ons kerkelijk leven, maar de overheid blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde. Houd u zich aan de regels en zoek niet de grenzen op.
De tijden waarin wij leven zijn en blijven woelig en onzeker. Moge God ons hierin nabij zijn.
Die wolken, lucht en winden
Wijst spoor en loop en baan,
Zal ook wel wegen vinden
Waarlangs uw voet kan gaan.
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Nieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus, nr. 5
Koudum, 1 mei 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Inmiddels is duidelijk dat de stop op erediensten en kerkelijke bijeenkomsten in elkaars fysieke nabijheid langer duurt dan ons lief is. Onze landelijke kerk staat in voortdurend contact met de minister. Wij begrijpen dat we voorlopig geen verruiming van de overheidsmaatregelen voor samenkomsten kunnen verwachten. Daarom wil ik u dringend vragen om ook in deze tijd voorlopig nog geen bijeenkomsten in elkaars fysieke nabijheid te houden.
De overheid heeft weliswaar voor kerken de uitzondering gemaakt dat zij in dringende gevallen een kleine bijeenkomst mogen houden, zoals rouw- en trouwdiensten, en bijeenkomsten in kleine kring die we via internet of anderszins kunnen uitzenden. Maar voor het overige heeft de overheid afspraken gemaakt met de kerken en hun daarbij dringend verzocht ‘de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken en diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen’.
Ondertussen gaat het kerkelijk leven wel door. U houdt op grote schaal ‘vieringen-op-afstand’. Ook volgen velen in Friesland de zondagse vieringen vanuit de Martinikerk in Franeker via Omrop Fryslân. Pastoraat en diaconaat vinden nieuwe wegen via (beeld)telefoon en e-mail. Met velen in onze classis houden we zo op allerlei manieren de band met elkaar vast.
Intussen groeit de behoefte in onze gemeenten om met elkaar te overleggen en besluiten te nemen die we niet kunnen of willen uitstellen. Ik denk aan de verkiezing van ouderlingen, diakenen en predikanten. Ook zoeken kerkenraden en moderamenvergaderingen manieren van overleg om het dagelijkse kerkelijk leven gaande te houden. Als landelijke kerk en classispredikanten denken we na over de vraag wat de mogelijkheden en onmogelijkheden hiervoor zijn. U vergadert als ambtsdragers en vrijwilligers waar mogelijk al via beeldverbinding en e-mail, maar loopt daarbij soms tegen grenzen aan van de eigen mogelijkheden en van de kerkorde. Tot er hierover meer duidelijkheid is vraag ik u geduld te hebben. Houdt u ook de website van de landelijke kerk in de gaten, W: www.protestantsekerk.nl
Graag wijs ik u op de brief die de classispredikanten samen voor de gemeenten en ambtsdragers hebben geschreven over ‘kerk in een anderhalve meter samenleving’. U vindt deze op de website van de kerk, W: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/moderamen-en-classispredikanten-denken-proactief-na-over-anderhalve-meter-kerk/ en kunt de brief downloaden.
Tot slot deelt de scriba van onze classis u mee dat het verzoek om uw reacties op het Startdocument Lichtere Gemeentevormen voor de zomer in te sturen, is gewijzigd in een verzoek het komend najaar te reageren.
Moge de Heer van onze kerk ons allen bewaren en behoeden in deze bewogen tijd, en ons het geloof, de hoop en de liefde geven die we nodig hebben om in deze tijden van Corona zijn kerk te zijn en te blijven.
Voor u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Toelichting bij deze rubriek
In deze periode waarin het coronavirus de wereld en het leven op zijn kop zet, neemt de kerk een bijzondere plaats in. Vieringen en diensten gaan niet door zoals we gewoon zijn. De kerken zijn tot nader order op slot. Alleen open voor begrafenissen.
Plotseling moet alles anders omdat mensen niet in groepen bij elkaar mogen komen. De PKN, de classis Fryslân en Protestantse Gemeente van Drachten geven richtlijnen uit hoe om te gaan met de corona crisis.

Nieuwsbrief 4 Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus
Koudum, 8 april 2020
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Tot stilstand
Bijna vier weken geleden kwam het kerkelijk leven in onze classis tot stilstand. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen we niet meer samen in onze kerken, stellen we vergaderingen en bijeenkomsten uit, vinden rouw- en trouwdiensten enkel in besloten kring plaats, zijn jeugdwerk en catechese stil komen te liggen, en bezoeken we elkaar alleen in noodgevallen aan huis.
In beweging
We waren korte tijd onthand, en hebben het kerkelijk leven toen weer op gang gebracht. Wat hebt u sinds de dag van 12 maart veel gedaan en in beweging gezet. Online- en televisiekerkdiensten, filmpjes en podcasts op internet, er zijn liederen gemaakt en vertolkt, meditaties verzorgd, gebedsketens ingesteld, nieuwsbrieven geschreven en huis aan huis rondgebracht. Het pastoraat gaat via de telefoon of beeldbellen, we houden videovergaderingen, en we hebben met elkaar veel manieren gevonden om naar elkaar om te kijken en voor elkaar te zorgen.
Samenleving en kerk
De samenleving en de kerk zijn dichter bij elkaar gekomen en staan zij aan zij om persoonlijk aandacht en zorg op afstand aan elkaar te verlenen, en de kwetsbaren daadwerkelijk te helpen waar dat nodig is. Van velen hoor ik dat de kerkdiensten die nu uitgezonden worden op een bredere belangstelling kunnen rekenen dan van enkel de geoefende kerkgangers. Mensen zoeken naar troost en bemoediging in deze tijd, en vinden dat in onze vieringen.
Naar binnen keren
Ook wijzelf zoeken naar geloof en hoop en liefde in deze tijd van onrust. Wij keren ons in stilte naar binnen. Nemen tijd voor bezinning en gebed. Een dierbaar lied, een bewogen gebed, een hoopvol Bijbelverhaal, of zomaar een bemoedigend woord van een medegelovige bieden ons houvast in deze tijd van zorg en vrees.
Gedachten en gebeden
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar wie ziek zijn en vrezen voor hun leven. Naar wie een dierbare verloren. Naar wie zorgen hebben voor hun bestaan, omdat hun broodwinning stil is komen te liggen. Naar de werkers in de zorg binnen en buiten de ziekenhuizen, naar overheden, wetenschappers, politiemensen, docenten, journalisten en allen die doen wat ze kunnen om onze samenleving gaande en staande te houden nu.
Godslamp brandende
Wat hebben we de afgelopen jaren vaak met elkaar gedeeld dat we bezorgd waren over de krimp van ons kerkelijk leven. Wat zijn we blij nu dat we samen alle jaren zijn doorgegaan met samenkomen en met elkaar de Godslamp brandend houden. Blij met u allen die onze kerken en gemeenten bent blijven dragen op uw schouders. Met u, de vele vrijwilligers die altijd actief zijn gebleven, en nu meer dan ooit de handen uit de mouwen steken. En met u, de ambtsdragers, musici, kosters en beheerders die onze gemeenten hebben gediend. En zeker ook met u, onze predikanten en kerkelijk werkers, die als herders onze kudden leiden, en ons voorgaan.
Dankbaar aan de Heer
Het meest zijn we dankbaar aan de Heer van onze kerk dat Hij ons bijeengehouden heeft in de gewone tijden van het leven, ons vasthoudt in deze bijzondere weken, en ons wijst hoe we er kunnen zijn voor al zijn mensenkinderen in goede en in kwade dagen. Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding geloven wij, zijn leven vieren wij deze Pasen.
Tot besluit enige praktische zaken
• De website van de landelijke protestantse kerk vult zich met aanwijzingen, adviezen en tips voor de voortgang van het kerkelijk leven in deze coronadagen. W: www.protestantsekerk.nl
• Daarnaast is er voor pastores en andere ambtsdragers een website van de theologische universiteiten die behulpzaam is bij pastoraat in deze tijd. W: www.pastoraatencorona.nl
• De Evangelische Omroep stelt kerkliederen van ‘Nederland zingt’ beschikbaar, gratis voor onlinediensten te downloaden op W: https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
Voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Derde Nieuwsbrief Classis Fryslân m.b.t. het coronavirus
Koudum, 25 maart 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijke leven in onze classis.
Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Inmiddels heeft de regering alle bijeenkomsten en evenementen afgelast tot 1 juni. Dit betekent dat tot en met Eerste Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten komen te vervallen. Er geldt op dit moment nog een uitzondering voor kerkdiensten waar maximaal dertig personen aanwezig zijn, mits er geen fysiek contact is en er een afstand van anderhalve meter tussen personen is. Als classis adviseren wij u dringend ook geen kerkdiensten te houden waar dertig personen of minder bij aanwezig zijn. Alleen zo kunnen kerken zo veel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan. Ik adviseer u digitaal te vergaderen.
Eigen kerkdiensten van huis uit beluisteren
In steeds meer gemeenten kunt u uw eigen vertrouwde vieringen vanuit uw huis meemaken. Vanuit talloze kerken in onze classis kunt u op zondag - en soms ook door de week- kerkdiensten, vieringen, gebedsmomenten, kerkmuziek, podcasts enz. bezien en/of beluisteren. Soms verzorgd door voorgangers van een werkgemeenschap samen. De diensten worden van te voren opgenomen of ‘live gestreamd’ vanaf kerkelijke of persoonlijke websites, vanuit W: www.kerkomroep.nl of W: www.kerkdienstgemist.nl en vanaf W: www.YouTube.com .Het verzorgen van online diensten valt onder de ’maximaal 30 personen’ regel voor kerkdiensten. Ik adviseer u de dienst te verzorgen met het minimaal aantal personen dat hiervoor nodig is. Zoek de grenzen niet op, maar doe wat wijs en geboden is.
Kerkdiensten op televisie
In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker. Op Goede Vrijdag zendt Omrop Fryslân de Mattheuspassion in het Frysk uit. NPO2 zendt ‘s zondags om 09.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver.
Uitvaart voorbereiden
Predikanten en kerkelijk werkers die een uitvaart leiden, adviseer ik de voorbereiding van de uitvaart via de telefoon, beeldtelefoon (Whatsapp, Facetime o.i.d.) of schriftelijk te doen. Ook uitvaartleiders houden zich aan deze regel. Bedenk dat u bij bezoek aan huis niet enkel het virus kunt ‘halen’, maar ook kunt ‘brengen’.
Uitvaart leiden
Uitvaartbedrijven adviseren sprekers en leiders van uitvaartdiensten om klaar te staan achter de lezenaar of het spreekgestoelte voordat de familie binnenkomt, en daar te blijven staan totdat de familie de ruimte heeft verlaten. U kunt in overleg met de familie ook overwegen een plechtigheid in een kring rondom het graf te houden; daarbij houdt u anderhalve meter afstand. Daarnaast kunnen voorgangers aanbieden op een later tijdstip, bijvoorbeeld bij het plaatsen van de grafsteen of het bijzetten of verstrooien van de as, alsnog een herdenkingsdienst te verzorgen.
Voorgangers en pastoraat
Predikanten en kerkelijk werkers adviseer ik geen pastoraat aan huis te doen, anders dan bij hoge pastorale nood. Pastores in deze tijden adviseer ik wel actief contact te zoeken met degenen die behoefte kunnen hebben aan pastorale zorg. Dit kan via de telefoon, e-mail of schriftelijk.
Pastoraat aan en uitvaarten van coronapatiënten
Bij patiënten die ziek zijn van het coronavirus of overledenen aan het virus, moeten voorgangers alles doen om niet in contact te komen met het virus. Familieleden kunnen besmet zijn en zullen eerst een test ondergaan of in quarantaine worden gehouden. Laat u adviseren door de doctoren en verpleegkundigen van een coronapatiënt of door de GGD. En door de uitvaartverzorger als het gaat om een aan het virus overledene. Mocht er een uitvaart gehouden worden, dan kan de familie daar niet bij aanwezig zijn. U kunt zeker hier een herdenkingsdienst op een later tijdstip aanbieden. De familie en de uitvaartleider kunnen de uitvaart ook uitstellen totdat vaststaat dat geen van de familieleden besmet is met het virus.
Cruciale beroepen
Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie 'cruciale beroepen'. Zij kunnen bij mw. Els Megchelsen een 'verklaring predikantschap' cq. 'verklaring kerkelijk werker' aanvragen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Een verklaring kan nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking te komen voor kinderopvang die beschikbaar blijft voor ouders die allebei in cruciale beroepen werken.
Niet alleen
Onze kerk heeft een hulpwebsite gemaakt, W: www.nietalleen.nl . Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. Van harte aanbevolen.
Tot slot
Het Breed Moderamen wenst u Gods zegen toe in deze bewogen tijd en kracht in het leiden en voorgaan van uw gemeenteleden. Wij willen met u blijven hopen en bidden dat God zijn wereld en ons allen zal behoeden en bewaren in deze moeilijke tijd. Bidden wij in het bijzonder voor hen die ziek zijn, een dierbare verliezen, degenen die ons verzorgen en wie ons voorgaan en regeren.
In verbondenheid voor u allen mijn hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Aan alle gemeenten van de Classis Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland
Koudum, 19 maart 2020
Fragment van de brief als aanvulling op de richtlijnen van de KPN

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Kerkelijk leven dat ook nu goed mogelijk is
Als classisdominee heb ik afgelopen dagen met velen in onze classis schriftelijk of telefonisch contact gehad. Nadat de eerste dagen het kerkelijk leven tot stilstand is gekomen, hoor ik nu van gemeenten en voorgangers dat zij nieuwe wegen vinden om de Godslamp in onze classis brandend te houden. Ik geef enkele van deze aan u door.
Uitzendingen vanuit de landelijke en provinciale omroep
Op zondagmorgen zenden landelijke omroepen kerkdiensten uit waarin we met elkaar en het land verbonden zijn. Alle zondagen waarop onze Friese kerken gesloten zijn, zendt Omrop Fryslân om 10.00 uur een viering uit vanuit de Martinikerk te Franeker.
Eigen kerkdiensten van huis uit beluisteren
Op steeds meer plaatsen kunt u uw eigen vertrouwde vieringen vanuit uw huis meemaken. Vanuit talloze kerken in onze classis kunt op zondag, en soms ook door de week kerkdiensten, vieringen, gebedsmomenten, kerkmuziek, podcasts enz. bezien en/of beluisteren. Soms verzorgd door voorgangers van een werkgemeenschap samen. De diensten worden van te voren opgenomen of ‘live gestreamd’ vanaf kerkelijke of persoonlijke websites, vanuit www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl en vanaf www.YouTube.com
Pastoraat en diaconaat met de telefoon en via de e-mail en internet
Vele van onze pastores zijn begonnen kwetsbare gemeenteleden actief te benaderen. Soms via e-mail, vaak met de telefoon. Sommigen vragen hun ouderlingen en wijkbezoekers telefooncirkels in te stellen, andere leggen een e-mailadreslijst aan van gemeenteleden in het dorp of de stadswijk. Weer anderen schrijven brieven en kaarten met bemoedigingen, of zetten een blog of vlog online. Via de telefoon(cirkels), de e-mail en Whatsappgroepen komt u op de hoogte van noden en zorgen en hulpvragen. Veel gemeenten nemen zich voor bij nood en behoefte daadwerkelijk hulp te gaan verlenen in de kerkelijke en de dorpsgemeenschap, en in de stadswijken. Zij zeggen: wij hebben als kerk hiervoor de infrastructuur, laten wij die dan gebruiken ten behoeve van allen die het nodig hebben.
De landelijke kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. Hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving, en hier kunnen mensen ook dichtbij huis hulp vragen. Van harte aanbevolen. Informatie vindt u op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/biedt-u-ook-coronahulp-meld-uw-diaconie-nu-aan-voor-nietalleen/
Pastoraat in ziekenhuis en andere tehuizen
Ziekenhuizen en andere tehuizen waar zorg verleend wordt zijn nu niet vrij toegankelijk. De pastores die aan deze instellingen verbonden zijn raden ons aan telefonisch contact op te nemen met de afdeling waar men verblijft, en als dat niet lukt kan er contact worden opgenomen met de dienst geestelijke verzorging. Zij kunnen dan langsgaan of als dat ook niet (meer) mag kunnen zij eventueel de verpleging nog bereiken bijvoorbeeld om een korte groet door te geven.
Kerk dicht, kerk open
Verscheidene gemeenten melden dat zij in deze weken hun kerkgebouw openstellen. Niet voor samenkomsten, maar voor mensen die willen langskomen om een kaars te branden, te bidden, of gewoon even stil te zijn en onder Gods vleugels bij te komen. Uiteraard willen deze gemeenten hierbij de hygiëneregels van het RIVM in acht nemen.
Collegiale steun in werkgemeenschappen
Van predikanten en kerkelijk werkers hoor ik hoe zij meer en meer elkaar vinden via de telefoon, Whatsappgroepen en de e-mail, om elkaar in deze dagen te ondersteunen en te inspireren. Zij voelen hoe gemeenten juist nu hun zorg, steun en leiding nodig hebben. De onderlinge band en de werkgemeenschappen is daarbij een grote steun. Wilt u hen allen in uw gebeden gedenken.
Tot slot
Donderdag schreef ik dat velen in verwarring en vrees leven, en hoe moeilijk het is dat we juist nu het kerkelijk leven stilzetten. Vandaag verwonder ik me blij en dankbaar dat het kerkelijk leven juist hier en nu doorgaat. Dat velen zich actief en proactief inzetten voor kerk en samenleving. Dat geloof en hoop en liefde blijven en zich in u allen voortzetten.
Ik houd u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en besluiten en zal de nieuwe wegen die u vindt en waarover u mij bericht, verder aan u allen doorgeven.
Voor u allen hierbij het Anglicaans gebed waar de scriba van onze synode ds. René de Reuver ons afgelopen zondag op de televisie in voorging:

Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
Troost ons in het vertrouwen
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.
Amen.
Met hartelijke groet, namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Uit de classis
Op 5 februari vond de eerste vergadering van de classis Fryslân in 2020 plaats. (volgende data: 14 mei en 16 oktober).
Centraal stond in deze vergadering een bespreking van ‘Lichter Verkend’, een nota van de landelijke werkgroep ‘Kleine gemeenten lichter’. Mevrouw Door-Elske Cazemier van de werkgroep was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Oorsprong van de nota was de wens van pioniergemeenten: een structuur voor kleine gemeenten die nog niet lang bestaan. Deze gemeenten hebben veelal geen kapitaal opgebouwd en kennen amper bezittingen. De oplossing die hun wordt aangereikt, kan echter niet naadloos worden overgebracht naar de situatie van kleine maar gevestigde gemeenten.
Wat echter wel voor bijvoorbeeld de Friese kleine gemeenten kan gelden, is de insteek: laat ambtsdragers de inhoudelijke zaken beheren, laat praktische punten over aan ter zake kundige lieden.
Vanuit de vergadering kwam overigens ook de suggestie: zou een grote(re) gemeente niet mee kunnen kijken/praten/denken met de diaconie en het Cvk van een kleine gemeente?
De reacties op de nota maken wel duidelijk dat de voorstellen als verademing worden gevoeld: “Heel blij mee’ / ‘Gewoon nodig’ / ‘Komt moai op ús paad’ / ’Fijn dat een kleine gemeente zo in stand kan worden gehouden, want daar ligt kracht.’ / ‘Gelukkig geen dwang tot samengaan of opheffing.’
Grote reserve wordt echter geuit bij de mogelijkheid, ook aangereikt, in één college de twee kerkelijke geldstromen te beheren, diaconaal college en CvK samen te voegen. Hier speelt dus heel duidelijk het verschil tussen pioniergemeenten en kleine gemeenten zoals wij die in Fryslân kennen. Het minst inhoudelijk is nog de kritiek dat een samenvoeging wel praktisch lijkt, maar geen vermindering van werk betekent. Maar van vele kanten wordt beklemtoond dat het niet goed is aan één persoon het beheer van twee geldstromen toe te vertrouwen. Blijven de stromen wel gescheiden? Gaan we zo niet ‘de kat op het spek binden’? Voor een kleine gemeente met veel geld vormt het voorstel geen model van ‘good governance’!

Aan de werkgroep ‘Kleine gemeenten lichter’ vraagt de classis Fryslân dan ook de regels voor kleine gemeenten en kerngemeenten wél gelijk te trekken maar daarbij meer oog te hebben voor de verschillen die zeker op financieel terrein bestaan.

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com